เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2565 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 15 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายพุธิพล  ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกอง ร่วมการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 , การขอรับงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 และเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เนื่องในวันคล้าย วันประสูติเจ้าแม่จามเทวี ในวันที่ 20 กันยายน 2565 นี้

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

*****************************************************************************************