เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านธาตุ จ.อุดรธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานีนำโดย นายพิพัฒน์ รอดชมภู นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธาตุ จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการบริหารที่ดี และการดำเนินการโครงการต่างๆ โดย นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป

*******************************************************************************************