เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2655 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชมและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

โดยมีการบรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

“ข้อบังคับการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นางลักษณาวลี สิงห์วี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และนางเสาวคนธ์ พิทยชัยกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บรรยาย

“บทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564” โดย นายทวน บุญมี  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้บรรยาย

สำหรับการอบรมครั้งนี้ แกนนำชุมชนและประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพรวมถึงปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

*************************************************************************************