เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในปีงบประมาณ  รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้