โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาสี “ประตูลี้เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ “ประตูลี้เกมส์” นางสายฝน ไทยกรรณ์  ในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  ได้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมให้โอวาทให้คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ จัดประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท คือ เดินตัวหนอน , โยนบอลลงตระกร้า , เตะบอลเข้าประตู , เซปักตะกร้อ , วอลเล่ย์บอล , ฟุตซอลและกรีฑา ทำการแข่งขันประเภทชาย-หญิง จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลปีที่ 2 และปีที่ 3 , ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาอย่างเหมาะสม เรียนรู้ถึงการแพ้ ชนะ และให้อภัย ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นนักกีฬาที่ดี และใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนได้อีกทางหนึ่ง

******************************************************************************************