เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องเสนอใหม่ ดังนี้

– ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

– ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน (งบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

– ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโครงการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

– ญัตติ ขอรับความเห็นชอบกันเงิน เงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติการประชุมครั้งนี้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

****************************************************************************