โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครู (กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครู (กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสายฝน ไทยกรรณ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพิ่มศักยภาพครูฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

*******************************************************************************************