เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การดำเนินงาน พร้อมร่วมพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดการสัมมนา พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ที่ร่วมบรรยายเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 27 เทศบาลเมืองลำพูน และกำหนดให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2565 ณ จังหวัดลำปาง

ซึ่งวันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่นร่วมกัน จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลำปาง “มิวเซียมลำปาง” หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองลำปาง ภายในบรรจุเรื่องราวจัดแสดงผ่านสิ่งของที่น่าสนใจ ถูกรวมไว้ในตัวอาคารศาลากลางหลังเก่า ซึ่งเป็นหมุดหมายที่ดีในการเล่าเรื่องราวของเมืองลำปางจากอดีตจนเห็นภาพในปัจจุบัน

วันที่ 24 กันยายน 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ต่อด้วยการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรมที่วัดพระธาตุดอยฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ การจัดสัมมนาและการศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการศึกษาของเทศบาลในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ระหว่างสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สามารถพัฒนาและจัดการศึกษาของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

*********************************************************************************************