เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนพร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในปีงบประมาณ  รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

**************************************************************************