เทศบาลเมืองลำพูนเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการประกอบด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ,รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ,ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ รวมถึงสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันตั้งแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย อย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งยังได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยต่อไป