ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10