ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เนื่องในโอกาสอำลาราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมสักการะพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน เนื่องในโอกาสอำลาราชการและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และเทศบาลเมืองลำพูน นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมในพิธี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย พระนางจามเทวีทรงเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรมและเป็นนักรบที่มีความสามารถ กล้าหาญชาญชัย อีกทั้ง พระนางยังเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรื่องมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

****************************************************************************************