เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ……

เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ……

ผ่านช่องทาง www.lamphuncity.go.th และ Facebook Fanpage  : เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตั้งแต่วันที่  5 -19 ตุลาคม 2565

โดยสแกนผ่าน QR CODE ด่านล่างนี้