เทศบาลเมืองลำพูนนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ในรอบสุดท้าย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำทางศาสนา ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ร่วมนำเสนอข้อมูลในภาพรวม และผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบัน โดยนำเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินฯ นำโดย รศ.ตระกูล มีชัย รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ,นายเอกวัฒน์ สุวรรณ ผู้สื่อข่าวอาวุโส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอส ดับเบิลยู คอนเน็ก และนางสาวอติพร แก้วเปีย นักบริหารโครงการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น คณะผู้ตรวจประเมินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ขาดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐ เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผน บริหารจัดการ เพื่อรับมือแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างไรให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียน ,การสร้างอาชีพและรายได้สำหรับผู้ว่างงานและผู้สูงวัย รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของสังคมแห่งความเท่าเทียมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

*************************************************************************************************