ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567