เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล และการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
1.บรรยาย “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” โดย นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
2.บรรยาย “แนวทางการบริหารงานของเทศบาลเมืองลำพูน” โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
3.บรรยาย “โครงสร้างการบริหารราชการ” โดย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป