เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย  นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ นวัตกรรม การเพิ่มขีดความสามารถ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการสงเคราะห์ และช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากนั้น คณะจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำโคมล้านนา โดยกลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนสันป่ายางหลวง ซึ่งส่วนใหญ่ของสมาชิกเป็นกลุ่มผุ้สูงอายุ ทำให้คณะจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ได้มองเห็นภาพรวมของการดำเนินการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการระหว่างกันภายใต้บริบทสังคมและสภาพปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น