เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกอง ร่วมการประชุมผู้นำชุมชน  ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567, การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ……

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

*****************************************************************************************