เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมติดตามประเมินผลงานแผนพัฒนาเมืองลำพูน เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการเด่น Self Assessment ประจำปี 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี การนำเสนอผลงาน/โครงการเด่น (Self Assessment) ของแต่ละกองภายในเทศบาลเมืองลำพูน ที่คณะกรรมการคัดเลือก รวมถึง พิจารณากำหนดวันลงพื้นที่ออกตรวจติดตามโครงการที่คัดเลือก และพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเทศบาลให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ อีกทั้งช่วยการดำเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง