เทศบาลเมืองลำพูน โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (ประเทศไทย) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเมืองยั่งยืน FES ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมคณะผู้บริหารและนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คุณเวสน่า โรดิช ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท(Friedrich-Ebert-Stiftung – FES) (ประเทศไทย) คุณภาคภูมิ วาณิชกะ ผู้จัดการโครงการ, อาจารย์ชัยวุฒิ ตันไชย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาเมือง และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในความร่วมมือโครงการเมืองยั่งยืน(FBS) โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์การต่อยอดโครงการเพื่อมุ่งเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอบริบทของเมืองลำพูน และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุขฯ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่สีเขียวและการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณ  ริมฝั่งแม่น้ำกวง และร่วมกันปลูกต้นไม้คืนความสมดุลทางธรรมชาติบริเวณสวนม่วนใจ๋

 

นอกจากนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของโครงการเมืองยั่งยืน FES  ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนและต่อยอดโครงการ จึงกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สังคมและความยั่งยืนของลำพูน : การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลังโควิด 19 ” ในวันที่ 27 และ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Grand Pa โรงแรมแกรนด์ ปา ลำพูนเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นอันเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนจากภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมืองลำพูนต่อไป