เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี” ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดยความร่วมมือกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Uddc-CEUS) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (LRIC) และ Lamphun City Lab ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยกระดับสุขภาวะ เศรษฐกิจฐานรากชุมชน และการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนผ่านโครงการฟื้นใจเมืองเดินได้-เดินดี
โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) คุณปรีชญา นวราช สถาปนิกผังเมืองโครงการและกรรมการผุ้จัดการบริษัท พี-เนอ เออเบิ้น อาร์คิเต็ค จำกัด และ ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ และการนำเสนอสาธารณะโครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี ในครั้งนี้ ซึ่งกำหนด จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Pa โรงแรมแกรนด์ ปา ลำพูน เชียงใหม่