เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินโครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี เพื่อยกระดับสุขภาวะ เศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนและการท่องเที่ยวของเมืองลำพูน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Uddc-CEUS) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (LRIC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การร่วมดำเนินโครงการฟื้นใจเมืองลำพูนด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี เพื่อยกระดับสุขภาวะ เศรษฐกิจฐานรากชุมชนและการท่องเที่ยวของเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนามฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์ปา โรงแรมแกรนด์ปา ลำพูน-เชียงใหม่
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดทำขึ้น ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่องสว่าง(LRIC) โดย ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC) โดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินโครงการให้สำเร็จตามแผนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นใจเมืองลำพูนด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี
จากนั้นมีการนำเสนอสาธารณะภาพรวมของโครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดีสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับเศรษฐกิจของเมือง โดยผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC)
การนำเสนอการออกแบบและรายละเอียดพื้นที่ยุทธศาสตร์(Detail Design โดย คุณปรีชญา นวราช สถาปนิกผังเมืองโครงการและกรรมการผู้จัดการบริษัท พี-เนอ เออเบิ้น อาร์คิเต็ค จำกัด
การนำเสนอแนวคิดการออกแบบแสงสว่างสำหรับเมืองเก่าลำพูน ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
สำหรับโครงการฟื้นใจเมืองลำพูนด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Uddc-CEUS) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (LRIC) พร้อมทีมที่ปรึกษาโครงการ คุณชัยวุฒิ ตันไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง และคุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ขาดไม่ได้คือพลังขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงผ่านการเสนอวิสัยทัศน์และความคิดเห็นจากผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อาทิ นายพงศ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ,นายแพทย์วัชระ สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล,นายไชยยง รัตนอังกูร Director Lamphun City Lab เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นเมืองมีความปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าได้ด้วยการออกแบบ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้ตอบโจทย์ Life Style ของผู้อยู่อาศัยต่อไป