เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี เนื่องในเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2565

เมื่อค่ำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สะท้อนถึงความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อว่า “โคม” เป็นเครื่องส่องสว่างนำทางให้กับชีวิต เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยสักการะพระนางจามเทวี พระสงฆ์ในพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา
จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายโคม นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีแขวนโคมถวายสักการะพระนางจามเทวี ในเทศกาลโคมเมืองลำพูน และปิดท้ายด้วยสร้างสีสันและความสวยงาม ด้วยการฟ้อนโคมถวายพระนางจามเทวี จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัย เป็นการเริ่มต้นบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ซึ่งพิธีถวายโคมสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวจังหวัดลำพูน และเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมที่เมืองลำพูน