เทศบาลเมืองลำพูน จัดประกวดกระทงประดิษฐ์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง ที่เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 9 ทีม
โดยผลการการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท
ผลการการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมธีวุฒิกร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท
ซึ่งการประกวดประดิษฐ์กระทงครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดด้วยความประณีตสวยงาม โดยไม่ใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม