คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของแต่ละกองภายในเทศบาลที่คณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ จากกองการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม , โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคและอุปโภค  ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ หอพักจิรัชญา และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม และโครงการหอพักสีขาว จากกองสวัสดิการสังคม ณ หอพักจิรัชญา

ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ นับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานรวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าประสงค์พร้อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถสนองตอบความต้องการ  ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง