เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ที่สมาชิกชมรมฯ จะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และมีเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำระหว่างสมาชิกชมรมฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน