เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมี นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุมฯ , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมีระเบียบวาระการประชุม แนะนำพนักงานเทศบาลที่รับการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง และข้าราชการที่บรรจุใหม่ , ระเบียบวาระ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่เสนอใหม่  , การลาออกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเทศบาลเมืองลำพูน , ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ…. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และเรื่อง การรายงานเงินอุดหนุนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

***************************************************************************