เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และทีมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ทะ นำโดย นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดระเบียบเมืองเก่า,การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน,การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ,ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการในภาพรวมของเทศบาลเมืองลำพูน อาทิ โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์) เทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวี  การส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้กับบริบทพื้นที่ของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางต่อไป