เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และระบบ Wifi

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นำโดย นายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาระบบเคเบิลใตดินอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอภาพรวมโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) เพื่อต่อยอดแนวคิด ส่งเสริมเมืองน่าอยู่สู่สาธารณะ และโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (Free WIFI) ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก ทั้งแนวทางการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข และข้อจำกัดของการให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาลเมืองลำพูนที่ผ่านมา พร้อมวิธีการต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา และปรับใช้กับบริบทพื้นที่ของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตรต่อไป