เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นางสายฝน ไทยกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ตลอดจนผลงานและโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลำพูนมุ่งมั่นพัฒนาเมืองลำพูนในภาพรวม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สามารถต่อยอดแนวความคิด เปิดประสบการณ์ด้านการบริหารงานในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ และนำความรู้ไปปรับใช้กับการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสดโรงเรียนเทศบาลประตูลี้