เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายทวน บุญมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายชำนาญ เนตรศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และกรรมการชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน ร่วมคิด ร่วมทำและกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งทางคณะจากเทศบาลตำบลคลองสวนมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชนของเทศบาลเมืองลำพูน
ในการนี้ นายทวน บุญมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จึงได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เทศบาลเมืองลำพูนได้มุ่งเน้นพัฒนา ผลักดัน และส่งเสริมกลุ่มทำโคมของเทศบาลเมืองลำพูน ให้กลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของลำพูนอย่างสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป