ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต สายเขตเมืองอนุรักษ์ลำพูน บริเวณทางเท้ารอบคูเมืองที่ 11-15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)