สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงระเบียบวาระ เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง , การจัดสรรงบประมาณ 2566 จากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และแจ้งการหารือหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่สำคัญของท้องถิ่น และการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติราชการอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน และการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป