เทศบาลเมืองลำพูน รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ A

           วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA และระดับ A  โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรฯให้กับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ A จากผลการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน
.
           จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดลำพูน) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการลงนามฯ พร้อมร่วมแสดงเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ผู้ร่วมงานได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
.
        ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมเฝ้าระวัง และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต สู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
*************************************************************************************************