ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม (ในศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองลำพูน) ณ บริเวณ พื้นที่ 102 ไร่ ของเทศบาลเมืองลำพูน