เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการสรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา รวมถึงติดตามผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ2565

ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเทศบาลให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ อีกทั้งช่วยการดำเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง