เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกอง , สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมผู้นำชุมชนดังกล่าว

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 , การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชน (กพสม.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.) และการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (พชอ.) โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

******************************************************************************************************