เทศบาลเมืองลำพูน อบรมการทำโคมล้านนาประยุกต์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนารายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำโคม

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566  ในการนี้ นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมฯ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำโคมล้านนาประยุกต์ และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้

สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำโคมล้านนา จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำโคมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ คุณชมพูนุช มะโนวงค์ และคุณสุพัตร มะโนวงค์ ร่วมบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำโคมล้านนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน มีการส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนาให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมสร้างทักษะการทำโคมล้านนาประยุกต์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มประชาชนทั่วไปให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล  โดยเทศบาลฯมีการประกันรายได้จากการรับซื้อโคม ส่วนหนึ่งจากชุมชนเพื่อนำมาประดับตกแต่งเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงของเมืองลำพูนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดการทำโคมล้านนาประยุกต์ นำคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดเกิดรายได้ในระยะยาวให้กับชุมชนเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

*************************************************************************************************