ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ถนนรอบเมืองใน ตั้งแต่บริเวณ วัดช้างสี-หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)