เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันที่ 1 มกราคม  2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 109 รูป โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน พร้อมคณะสงฆ์จำนวน 109 รูปรับบิณฑบาตจากประชาชน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรด้วยจิตใจอันเป็นกุศล เพื่อการสร้างกำลังใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนได้มีโอกาสทำบุญให้ทาน รักษาศีล ในวันเริ่มต้นปีใหม่ของทุกปี และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปีพุทธศักราช 2566

******************************************************************************************************