เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและทบทวน แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๗ ชุมชน ร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน พ.ศ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการการชุมชนของเทศบาล พ.ศ 2564 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน พร้อมซักซ้อนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และมีการนำเสนอการเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ทราบถึงการประสานแผนและห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นที่

***********************************************************************