เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโคมล้านนา

วันที่ 8 มกราคม 2566  นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานการจัดการตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม ให้กับภาคีทางการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ตามโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำป่าสัก โดยมีผู้ร่วมศึกษาดูงานจำนวน 35 คน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนา เทศบาลเมืองลำพูน ณ ศูนย์เรียนรู้การทำโคมหน้าวัดสันป่ายางหลวง

ทั้งนี้ การทำโคมล้านนาเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม  เป็นที่มาของการจัดเทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูน ถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุหริภุญชัย จากนั้น คณะศึกษาดูงาน เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน “โคม กุญแจ เปิดเมือง” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย  ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมเยี่ยมชม ข่วงวินเทจต่อยอดข่วงพันปี (จำหน่ายสินค้าชุมชน)

****************************************************************************