เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดทำประชาคม การจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566 ตามโครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 17 ชุมชน โดยมีกำหนดการ ดังนี้