เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การคัดเลือกคนพิการ เพื่อขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 , ประชาสัมพันธ์  งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 , กำหนดการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กองสวัสดิการสังคม  และการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

********************************************************************************