เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันที่ 16 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา,พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ที่ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

การจัดงานวันครูในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทย ภาคเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมประกอบพิธีบูชาครู โดย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันครู, นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในอ่านสารเนื่องในวันครู จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย และกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูผู้สอน

และในปีการศึกษา 2565 นี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณาผลงานของพนักงานครูเทศบาลอันเป็นที่ประจักษ์ในด้านการศึกษา โอกาสนี้จึงจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 รางวัล เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยวิทยากร นายศักรินทร์ ปานกลาง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
********************************************************