เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม , ชุมชนชัยมงคล และชุมชนจามเทวี เพื่อทบทวนแผนชุมชนรับทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และนำข้อมูลจากเวทีประชาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน โดยจะก่อให้เกิดกลไกของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องทุกข์กับประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำและให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว รับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว