เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง , ชุมชนพระคงฤาษี , ชุมชนช่างฆ้อง และชุมชนศรีบุญเรือง เพื่อทบทวนแผนชุมชนรับทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และนำข้อมูลจากเวทีประชาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน ก่อให้เกิดกลไกของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป