เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2566 ที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำระหว่างสมาชิกชมรมฯ

กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากสมาชิกชมรมฯ ได้รับฟังธรรมมะบรรยาย จากท่านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดไก่แก้ว จากนั้นมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของเทศบาล เมืองลำพูน และกิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ โดย อ.อำนวยพร อินทะพันธ์ และกลุ่มลีลาศ เทศบาลเมืองลำพูน รวมถึงการให้ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ โดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้” โดย คุณบุยเกษม ปัญญา พร้อมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ในประเภทกีฬาต่าง อาทิ กรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง ลีลาศ วู๊ดบอล หมากรุกไทย แอโรบิคมวยไทย และเซปัคตระกร้อ จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน