เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) และการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 เพื่อพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในวิชาชีพต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

*******************************************************************************************