นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกล่าวทักทายและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ มีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคนท้องถิ่น ดังนี้

– การยกระดับการบริการประชาชนของท้องถิ่น ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

– ความเป็นอิสระของท้องถิ่นไทย : ทางเลือกใหม่ในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

– แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย “โครงการคลองญวณ ชวนรักษ์” โดย นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

– แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง เพื่อยื่นคำขอรับงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) โดยสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่นายกเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ได้พบปะ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อันจะช่วยขับเคลื่อนงานของท้องถิ่นให้พัฒนาต่อไปในอนาคต

**************************************************************************************************